Följ oss på sociala medier

Logotyp från "Wiks möbler" vit

1. Integritetsskydd i korthet

Allmänna anvisningar

Följande anvisningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med. Utförlig information om dataskydd finns i vår integritetspolicy nedan.

Datainsamling på denna webbplats

Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Operatörens kontaktuppgifter finns i avsnittet “Information om ansvarig part” i denna integritetspolicy.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Dina uppgifter samlas dels in genom att du lämnar dem till oss. Detta kan till exempel vara uppgifter som du fyller i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt eller efter ditt samtycke vid ditt besök på webbplatsen genom våra IT-system. Det är främst tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för sidvisningen). Insamlingen av dessa uppgifter sker automatiskt när du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa en felfri leverans av webbplatsen. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har när som helst rätt att utan kostnad få information om ursprung, mottagare och ändamål med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att kräva rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandlingen kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att under vissa omständigheter kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Vidare har du rätt att lämna klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten.

För detta samt för ytterligare frågor om dataskydd kan du när som helst kontakta oss.

Analyseringsverktyg och verktyg från tredje part

Vid ditt besök på denna webbplats kan ditt surfande statistiskt utvärderas. Detta görs främst med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i den följande integritetspolicyn.

2. Hosting

Vi hostar innehållet på vår webbplats hos följande leverantör:

LOOPIA

Leverantören är Loopia AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13 Västerås (hädanefter Loopia). När du besöker vår webbplats samlar Loopia in olika loggfiler inklusive dina IP-adresser. Detaljer finns i Loopias integritetspolicy: https://www.loopia.se/omloopia/dataskydd/.

Användningen av Loopia sker på grundval av art. 6.1(f) GDPR. Vi har ett berättigat intresse av en så tillförlitlig presentation av vår webbplats som möjligt. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1(a) GDPR och § 25.1 TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller åtkomst till användarens enhet (t.ex. device fingerprinting) enligt TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

Uppdragsbehandling

Vi har ingått ett avtal om uppdragsbehandling (AVV) för användningen av ovan nämnda tjänst. Detta är ett av dataskyddsrättsligt föreskrivet avtal som säkerställer att denna tjänst endast behandlar personuppgifter från våra webbplatsbesökare enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

3. Allmänna anvisningar och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och enligt de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna samt denna integritetspolicy.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och för vilket ändamål detta sker.

Vi påpekar att dataöverföring på internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av data mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Information om ansvarig part

Den ansvariga parten för databehandlingen på denna webbplats är:

Wiks möbler AB
Edevägen 9
833 41 Hammerdal

Telefon: +46 (0) 644 711 54
E-mail: info@wiksmobler.se

Ansvarig part är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamål och medel för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser, etc.).

Lagringstid

Såvida inget annat anges i denna integritetspolicy kommer dina personuppgifter att lagras hos oss tills ändamålet med databehandlingen inte längre är aktuellt. Om du framställer ett berättigat raderingskrav eller återkallar ditt samtycke till databehandlingen, kommer dina uppgifter att raderas, såvida vi inte har andra lagligt tillåtna skäl för lagring av dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga lagringsperioder); i sådana fall sker raderingen efter att dessa skäl har upphört.

Allmänna anvisningar om rättsliga grunder för databehandling på denna webbplats

Om du har gett ditt samtycke till databehandlingen behandlar vi dina personuppgifter på grundval av art. 6.1(a) GDPR respektive art. 9.2(a) GDPR, om särskilda kategorier av uppgifter enligt art. 9.1 GDPR behandlas. I fallet med ett uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredje länder sker databehandlingen även på grundval av art. 49.1(a) GDPR. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller åtkomst till information på din enhet (t.ex. via device fingerprinting), sker databehandlingen dessutom på grundval av § 25.1 TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas. Om dina uppgifter är nödvändiga för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtal, behandlar vi dina uppgifter på grundval av art. 6.1(b) GDPR. Vidare behandlar vi dina uppgifter om dessa är nödvändiga för att uppfylla en rättslig förpliktelse på grundval av art. 6.1(c) GDPR. Databehandlingen kan också ske på grundval av vårt berättigade intresse enligt art. 6.1(f) GDPR. Information om de tillämpliga rättsliga grunderna i enskilda fall ges i följande avsnitt i denna integritetspolicy.

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud.

Wiks möbler AB
Edevägen 9
833 41 Hammerdal

Telefon: +46 (0) 644 711 54
E-mail: info@wiksmobler.se

Information om dataöverföring till osäkra tredje länder och överföring till icke DPF-certifierade företag i USA

Vi använder bland annat verktyg från företag med säte i osäkra tredje länder samt amerikanska verktyg vars leverantörer inte är certifierade enligt EU-US Data Privacy Framework (DPF). När dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa länder och behandlas där. Vi påpekar att det i osäkra tredje länder inte kan garanteras ett dataskydd som motsvarar EU:s standard.

Vi påpekar att USA som säkert tredje land generellt har en dataskyddsnivå som motsvarar EU:s standard. En dataöverföring till USA är tillåten om mottagaren har en certifiering enligt EU-US Data Privacy Framework (DPF) eller har lämpliga ytterligare garantier. Information om överföringar till tredje länder inklusive mottagare av data finns i denna integritetspolicy.

Mottagare av personuppgifter

Inom ramen för vår affärsverksamhet samarbetar vi med olika externa parter. Ibland är en överföring av personuppgifter till dessa externa parter nödvändig. Vi vidarebefordrar endast personuppgifter till externa parter om detta är nödvändigt för att fullgöra ett avtal, om vi är lagligt skyldiga till detta (t.ex. överföring av uppgifter till skattemyndigheter), om vi har ett berättigat intresse enligt art. 6.1(f) GDPR av att vidarebefordra uppgifterna eller om en annan rättslig grund tillåter uppgiftsöverföringen. Vid användning av uppdragsbehandlare vidarebefordrar vi endast personuppgifter om våra kunder på grundval av ett giltigt avtal om uppdragsbehandling. Vid gemensam behandling upprättas ett avtal om gemensam behandling.

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsprocesser är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett redan givet samtycke. Lagligheten i den databehandling som skett fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt till invändning mot datainsamling i särskilda fall samt mot direktmarknadsföring (art. 21 GDPR)

OM DATABEHANDLINGEN SKER PÅ GRUNDVAL AV ART. 6.1(e) ELLER (f) GDPR HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING BASERAD PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN RESPEKTIVE RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN FINNS I DENNA INTEGRITETSPOLICY. OM DU INVÄNDER KOMMER VI INTE LÄNGRE BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER OM VI INTE KAN VISA PÅ TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR FÖR ATT GÖRA GÄLLANDE, UTVÄRDA ELLER FÖRSVARA RÄTTSANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21.1 GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING SÅVIDA DEN ÄR KOPPLAD TILL SÅDAN DIREKTMARKNADSFÖRING. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21.2 GDPR).

Klagorätt hos ansvarig tillsynsmyndighet

Vid brott mot GDPR har de berörda personerna rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sitt vanliga hemvist, sin arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna klagomål gäller utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga prövningsmöjligheter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de uppgifter som vi behandlar automatiserat på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överförda till dig själv eller till en tredje part i ett vanligt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig part sker detta endast i den mån det är tekniskt genomförbart.

Rätt till information, rättelse och radering

Du har inom ramen för de gällande lagbestämmelserna rätt att när som helst kostnadsfritt få information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och ändamålet med databehandlingen samt om nödvändigt rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter. För detta samt för ytterligare frågor om personuppgifter kan du när som helst kontakta oss.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. För detta kan du när som helst kontakta oss. Rätten till begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

 

    • Om du bestrider riktigheten av dina hos oss lagrade personuppgifter behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. För den tid som kontrollen pågår har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

    • Om behandlingen av dina personuppgifter har skett/sker olagligt kan du i stället för radering begära begränsning av databehandlingen.

    • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter men du behöver dem för att göra gällande, försvara eller fastställa rättsanspråk har du rätt att i stället för radering begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

    • Om du har invänt enligt art. 21.1 GDPR måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det ännu inte har fastställts vems intressen som väger tyngst har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter – förutom lagringen – endast behandlas med ditt samtycke eller för att göra gällande, utöva eller försvara rättsanspråk eller för att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person eller av skäl som rör ett viktigt allmänintresse för Europeiska unionen eller en medlemsstat.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, som till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, en SSL- eller TLS-kryptering. En krypterad anslutning känns igen på att adressfältet i webbläsaren ändras från “http://” till “https://” och på låssymbolen i webbläsarfältet.

Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan de uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

4. Datainsamling på denna webbplats

Cookies

Våra webbsidor använder så kallade “cookies”. Cookies är små datafiler och orsakar ingen skada på din enhet. De lagras antingen tillfälligt för en session (session-cookies) eller permanent (permanenta cookies) på din enhet. Session-cookies raderas automatiskt efter ditt besök. Permanenta cookies finns kvar på din enhet tills du själv raderar dem eller de raderas automatiskt av din webbläsare.

Cookies kan vara från oss (förstapartscookies) eller från tredjepartsföretag (så kallade tredjepartscookies). Tredjepartscookies möjliggör införandet av vissa tjänster från tredjepartsföretag inom webbplatser (t.ex. cookies för hantering av betalningstjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan dem (t.ex. varukorgsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies kan användas för att analysera användarbeteenden eller för marknadsföringsändamål.

Cookies som är nödvändiga för att genomföra det elektroniska kommunikationsförloppet, för att tillhandahålla vissa funktioner du önskar (t.ex. för varukorgsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpubliken) sparas på grundval av art. 6.1(f) GDPR, såvida ingen annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra nödvändiga cookies för en tekniskt felfri och optimerad tillhandahållande av sina tjänster. Om ett samtycke till lagring av cookies och liknande igenkänningstekniker har begärts sker behandlingen enbart på grundval av detta samtycke (art. 6.1(a) GDPR och § 25.1 TTDSG); samtycket kan när som helst återkallas.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller generellt samt aktivera automatisk radering av cookies vid stängning av webbläsaren. Vid deaktivering av cookies kan webbplatsens funktionalitet vara begränsad.

Vilka cookies och tjänster som används på denna webbplats framgår av denna integritetspolicy.

Samtycke med Borlabs Cookie

Vår webbplats använder samtyckestekniken från Borlabs Cookie för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies i din webbläsare eller till användningen av vissa tekniker och för att dokumentera detta i enlighet med dataskyddsbestämmelserna. Leverantör av denna teknik är Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (hädanefter Borlabs).

När du besöker vår webbplats lagras ett Borlabs-cookie i din webbläsare, där de samtycken du har gett eller återkallandet av dessa samtycken lagras. Dessa uppgifter överförs inte till leverantören av Borlabs Cookie.

De insamlade uppgifterna sparas tills du begär radering, raderar Borlabs-cookien själv eller ändamålet med datalagringen upphör. Obligatoriska lagringsperioder förblir opåverkade. Detaljer om Borlabs Cookies databehandling finns på https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Användningen av Borlabs Cookie-samtyckesteknik sker för att inhämta de lagstadgade samtyckena för användningen av cookies. Den rättsliga grunden för detta är art. 6.1(c) GDPR.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret inklusive de kontaktuppgifter du lämnat där att lagras hos oss för att behandla förfrågan och för eventuella uppföljningsfrågor. Dessa uppgifter vidarebefordrar vi inte utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter sker på grundval av art. 6.1(b) GDPR, såvida din förfrågan är relaterad till uppfyllandet av ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv hantering av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1(f) GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6.1(a) GDPR) om detta har efterfrågats; samtycket kan när som helst återkallas.

De uppgifter som du lämnar i kontaktformuläret förblir hos oss tills du begär radering, återkallar ditt samtycke till lagringen eller ändamålet med datalagringen upphör (t.ex. efter avslutad behandling av din förfrågan). Obligatoriska lagbestämmelser – särskilt lagringstider – förblir opåverkade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla därav härrörande personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras hos oss för att behandla ditt ärende. Dessa uppgifter vidarebefordrar vi inte utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter sker på grundval av art. 6.1(b) GDPR, såvida din förfrågan är relaterad till uppfyllandet av ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv hantering av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1(f) GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6.1(a) GDPR) om detta har efterfrågats; samtycket kan när som helst återkallas.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar förblir hos oss tills du begär radering, återkallar ditt samtycke till lagringen eller ändamålet med datalagringen upphör (t.ex. efter avslutad behandling av ditt ärende). Obligatoriska lagbestämmelser – särskilt lagstadgade lagringstider – förblir opåverkade.

5. Sociala medier

Facebook

På denna webbplats är element från det sociala nätverket Facebook integrerade. Leverantör av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. De insamlade uppgifterna överförs enligt Facebook även till USA och andra tredje länder.

En översikt över Facebook Social Media-elementen finns här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=sv_SE.

Om Social Media-elementet är aktivt upprättas en direkt anslutning mellan din enhet och Facebook-servern. Facebook får därigenom information om att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebooks “Gilla-knapp” medan du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på denna webbplats till din Facebook-profil. Därmed kan Facebook koppla besöket på denna webbplats till ditt användarkonto. Vi påpekar att vi som operatör av sidorna inte har någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna eller deras användning av Facebook. Mer information finns i Facebooks integritetspolicy: https://sv-se.facebook.com/privacy/explanation.

Om ett samtycke (consent) har begärts sker användningen av den ovannämnda tjänsten på grundval av art. 6.1(a) GDPR och § 25 TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas. Om inget samtycke har begärts sker användningen av tjänsten på grundval av vårt berättigade intresse av en så bred synlighet som möjligt i sociala medier.

Om personuppgifter samlas in och vidarebefordras till Facebook på vår webbplats med hjälp av det beskrivna verktyget är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna databehandling (art. 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret begränsas till insamling av uppgifterna och deras vidarebefordran till Facebook. Den efterföljande behandlingen av uppgifterna av Facebook är inte en del av det gemensamma ansvaret. Våra gemensamma åtaganden har fastställts i ett avtal om gemensam behandling. Avtalet finns här: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt avtalet är vi ansvariga för att tillhandahålla integritetsinformationen vid användning av Facebook-verktyget och för att säkert integrera verktyget på vår webbplats. För datasäkerheten för Facebooks produkter ansvarar Facebook. Rättigheter för registrerade (t.ex. informationsförfrågningar) angående de uppgifter som behandlas av Facebook kan göras gällande direkt hos Facebook. Om du gör gällande rättigheter hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dessa till Facebook.

Dataöverföringen till USA sker på grundval av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://sv-se.facebook.com/help/566994660333381 och https://www.facebook.com/policy.php.

Företaget har en certifiering enligt “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är en överenskommelse mellan Europeiska unionen och USA som ska säkerställa att europeiska dataskyddsstandarder upprätthålls vid databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Mer information finns på leverantörens webbplats: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

6. Analysverktyg och annonsering

Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager. Leverantör är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager är ett verktyg som gör det möjligt för oss att integrera spårnings- eller statistikverktyg och andra tekniker på vår webbplats. Google Tag Manager skapar inga egna användarprofiler, sparar inga cookies och genomför inga egna analyser. Det används endast för att administrera och distribuera de verktyg som är integrerade genom det. Google Tag Manager samlar dock in din IP-adress som kan överföras till Googles moderbolag i USA.

Användningen av Google Tag Manager sker på grundval av art. 6.1(f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en snabb och enkel integration och administration av olika verktyg på sin webbplats. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1(a) GDPR och § 25.1 TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller åtkomst till användarens enhet (t.ex. device fingerprinting) enligt TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

Företaget har en certifiering enligt “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är en överenskommelse mellan Europeiska unionen och USA som ska säkerställa att europeiska dataskyddsstandarder upprätthålls vid databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Mer information finns på leverantörens webbplats: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics möjliggör för webbplatsoperatören att analysera besökarnas beteende på webbplatsen. Webbplatsoperatören får därmed olika användningsdata, såsom sidvisningar, besökstid, använda operativsystem och användarens ursprung. Dessa data sammanfattas i en användar-ID och tilldelas den respektive användarens enhet.

Vidare kan vi med Google Analytics registrera dina mus- och rullningsrörelser samt klick. Google Analytics använder olika modelleringsmetoder för att komplettera de insamlade data och använder sig av maskininlärningstekniker vid dataanalysen.

Google Analytics använder tekniker som möjliggör igenkänning av användaren för att analysera användarbeteendet (t.ex. cookies eller device fingerprinting). De av Google insamlade uppgifterna om användningen av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Användningen av denna tjänst sker på grundval av ditt samtycke enligt art. 6.1(a) GDPR och § 25.1 TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

Dataöverföringen till USA sker på grundval av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Företaget har en certifiering enligt “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är en överenskommelse mellan Europeiska unionen och USA som ska säkerställa att europeiska dataskyddsstandarder upprätthålls vid databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Mer information finns på leverantörens webbplats: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

IP-anonymisering

IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats. Därigenom kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller andra avtalsländer i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten och tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som överförs från din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Webbläsartillägg

Du kan förhindra insamlingen och behandlingen av dina data av Google genom att ladda ner och installera det webbläsartillägg som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.

Mer information om hanteringen av användardata i Google Analytics finns i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

Uppdragsbehandling

Vi har ingått ett avtal om uppdragsbehandling med Google och implementerar fullt ut de stränga kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna vid användningen av Google Analytics.

WP Statistics

Denna webbplats använder analysverktyget WP Statistics för statistisk utvärdering av besökaråtkomst. Leverantör är Veronalabs, Tatari 64, 10134, Tallinn, Estland (https://veronalabs.com).

Med WP Statistics kan vi analysera användningen av vår webbplats. WP Statistics registrerar därvid bland annat loggfiler (IP-adress, referer, använda webbläsare, användarens ursprung, använda sökmotorer) och handlingar som besökarna utför på webbplatsen (t.ex. klick och visningar).

De insamlade uppgifterna lagras enbart på vår egen server.

Användningen av detta analysverktyg sker på grundval av art. 6.1(f) GDPR. Vi har ett berättigat intresse av anonymiserad analys av användarbeteendet för att optimera vårt webbplatsutbud och vår reklam. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1(a) GDPR och § 25.1 TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller åtkomst till användarens enhet (t.ex. device fingerprinting) enligt TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

IP-anonymisering

Vi använder WP Statistics med anonymiserad IP. Din IP-adress förkortas därmed så att den inte längre kan tilldelas dig direkt.

Google Optimize

Vi har integrerat Google Optimize på denna webbplats. Leverantör är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hädanefter Google Optimize).

Google Optimize gör det möjligt för oss att optimera vår webbplats genom att genomföra tester (A/B-testning) och anpassningar av webbplatsen. För detta ändamål behandlar Google Optimize besökarnas IP-adresser. De insamlade personuppgifterna kan sedan behandlas genom ytterligare analysverktyg.

Användningen av Google Optimize sker på grundval av art. 6.1(f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en optimal utformning av sin online-närvaro. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1(a) GDPR och § 25.1 TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller åtkomst till användarens enhet (t.ex. device fingerprinting) enligt TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

Fler detaljer finns i leverantörens integritetspolicy: https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Dataöverföringen till USA sker på grundval av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://policies.google.com/privacy/frameworks och https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Företaget har en certifiering enligt “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är en överenskommelse mellan Europeiska unionen och USA som ska säkerställa att europeiska dataskyddsstandarder upprätthålls vid databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Mer information finns på leverantörens webbplats: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Uppdragsbehandling

Vi har ingått ett avtal om uppdragsbehandling (AVV) för användningen av ovan nämnda tjänst. Detta är ett av dataskyddsrättsligt föreskrivet avtal som säkerställer att denna tjänst endast behandlar personuppgifter från våra webbplatsbesökare enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Google Ads

Webbplatsoperatören använder Google Ads. Google Ads är ett onlineannonseringsprogram från Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gör det möjligt för oss att visa annonser i Googles sökmotor eller på tredje parts webbplatser när användaren söker efter vissa sökord på Google (sökordsanpassning). Vidare kan riktade annonser visas baserat på de användaruppgifter som finns hos Google (t.ex. platsdata och intressen) (målgruppsanpassning). Vi som webbplatsoperatörer kan kvantitativt utvärdera dessa uppgifter genom att till exempel analysera vilka sökord som ledde till visning av våra annonser och hur många annonser som resulterade i motsvarande klick.

Användningen av denna tjänst sker på grundval av ditt samtycke enligt art. 6.1(a) GDPR och § 25.1 TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

Dataöverföringen till USA sker på grundval av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://policies.google.com/privacy/frameworks och https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Företaget har en certifiering enligt “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är en överenskommelse mellan Europeiska unionen och USA som ska säkerställa att europeiska dataskyddsstandarder upprätthålls vid databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Mer information finns på leverantörens webbplats: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google Ads Remarketing

Denna webbplats använder funktioner från Google Ads Remarketing. Leverantör är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med Google Ads Remarketing kan vi rikta personer som interagerar med vårt onlineerbjudande till specifika målgrupper för att visa dem intressebaserad reklam i Googles annonsnätverk (remarketing eller retargeting).

Vidare kan de annonseringsmålgrupper som skapats med Google Ads Remarketing kopplas samman med Googles tvärgående funktioner. På så sätt kan intressebaserade, personliga annonseringsmeddelanden som anpassats till dig utifrån ditt tidigare användnings- och surfbeteende på en enhet (t.ex. mobiltelefon) även visas på en annan av dina enheter (t.ex. surfplatta eller dator).

Om du har ett Google-konto kan du välja bort personanpassad reklam på följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Användningen av denna tjänst sker på grundval av ditt samtycke enligt art. 6.1(a) GDPR och § 25.1 TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

Fler detaljer och Googles dataskyddsbestämmelser finns i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv.

Företaget har en certifiering enligt “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är en överenskommelse mellan Europeiska unionen och USA som ska säkerställa att europeiska dataskyddsstandarder upprätthålls vid databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Mer information finns på leverantörens webbplats: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Målgruppsbildning med kundmatchning

För att skapa målgrupper använder vi bland annat Google Ads Remarketing kundmatchning. Härvid överför vi vissa kunduppgifter (t.ex. e-postadresser) från våra kundlistor till Google. Om de berörda kunderna är Google-användare och inloggade på sina Google-konton kommer de att se motsvarande reklammeddelanden i Googles nätverk (t.ex. på YouTube, Gmail eller i sökmotorn).

Meta-Pixel (tidigare Facebook Pixel)

Denna webbplats använder Facebooks/Metas besökarspixel för konverteringsmätning. Leverantör av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. De insamlade uppgifterna överförs enligt Facebook även till USA och andra tredje länder.

Således kan besökarnas beteende spåras efter att de har klickat på en Facebook-annons och omdirigerats till leverantörens webbplats. Därigenom kan effektiviteten av Facebook-annonserna utvärderas för statistiska och marknadsundersökningsändamål och framtida annonseringsåtgärder optimeras.

De insamlade uppgifterna är anonyma för oss som webbplatsoperatör, vi kan inte dra några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook, så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för egna marknadsföringsändamål i enlighet med Facebooks dataskyddspolicy (https://sv-se.facebook.com/about/privacy/). På så sätt kan Facebook möjliggöra visning av annonser på Facebook-sidor samt utanför Facebook. Denna användning av uppgifterna kan vi som webbplatsoperatör inte påverka.

Användningen av denna tjänst sker på grundval av ditt samtycke enligt art. 6.1(a) GDPR och § 25.1 TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

Vi använder funktionen för utökad matchning inom Meta-pixeln.

Den utökade matchningen gör det möjligt för oss att överföra olika typer av uppgifter (t.ex. plats, stat, postnummer, hashade e-postadresser, namn, kön, födelsedatum eller telefonnummer) för våra kunder och intressenter som vi samlar in via vår webbplats till Meta (Facebook). Genom denna aktivering kan vi anpassa våra annonskampanjer på Facebook ännu mer exakt till personer som är intresserade av våra erbjudanden. Dessutom förbättrar den utökade matchningen tilldelningen av webbplatskonverteringar och utökar anpassade målgrupper.

Om personuppgifter samlas in och vidarebefordras till Facebook på vår webbplats med hjälp av det beskrivna verktyget är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna databehandling (art. 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret begränsas till insamling av uppgifterna och deras vidarebefordran till Facebook. Den efterföljande behandlingen av uppgifterna av Facebook är inte en del av det gemensamma ansvaret. Våra gemensamma åtaganden har fastställts i ett avtal om gemensam behandling. Avtalet finns här: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt avtalet är vi ansvariga för att tillhandahålla integritetsinformationen vid användning av Facebook-verktyget och för att säkert integrera verktyget på vår webbplats. För datasäkerheten för Facebooks produkter ansvarar Facebook. Rättigheter för registrerade (t.ex. informationsförfrågningar) angående de uppgifter som behandlas av Facebook kan göras gällande direkt hos Facebook. Om du gör gällande rättigheter hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dessa till Facebook.

Dataöverföringen till USA sker på grundval av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum och https://sv-se.facebook.com/help/566994660333381.

Fler uppgifter finns i Facebooks integritetspolicy: https://sv-se.facebook.com/about/privacy/.

Du kan också inaktivera remarketingfunktionen “Custom Audiences” i inställningarna för annonser under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. För detta måste du vara inloggad på Facebook.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera användningsbaserad reklam från Facebook på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val.

Företaget har en certifiering enligt “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är en överenskommelse mellan Europeiska unionen och USA som ska säkerställa att europeiska dataskyddsstandarder upprätthålls vid databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Mer information finns på leverantörens webbplats: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Facebook Conversion API

Vi har integrerat Facebook Conversion API på denna webbplats. Leverantör av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. De insamlade uppgifterna överförs enligt Facebook även till USA och andra tredje länder.

Facebook Conversion API gör det möjligt för oss att registrera besökarens interaktioner med vår webbplats och vidarebefordra dem till Facebook för att förbättra reklamens effektivitet på Facebook.

Härvid registreras särskilt tidpunkten för besöket, den besökta sidan, din IP-adress och din user-agent samt eventuellt ytterligare specifika uppgifter (t.ex. köpta produkter, varukorgens värde och valuta). En komplett översikt över de uppgifter som kan registreras finns här: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.

Användningen av denna tjänst sker på grundval av ditt samtycke enligt art. 6.1(a) GDPR och § 25.1 TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

Om personuppgifter samlas in och vidarebefordras till Facebook på vår webbplats med hjälp av det beskrivna verktyget är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna databehandling (art. 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret begränsas till insamling av uppgifterna och deras vidarebefordran till Facebook. Den efterföljande behandlingen av uppgifterna av Facebook är inte en del av det gemensamma ansvaret. Våra gemensamma åtaganden har fastställts i ett avtal om gemensam behandling. Avtalet finns här: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt avtalet är vi ansvariga för att tillhandahålla integritetsinformationen vid användning av Facebook-verktyget och för att säkert integrera verktyget på vår webbplats. För datasäkerheten för Facebooks produkter ansvarar Facebook. Rättigheter för registrerade (t.ex. informationsförfrågningar) angående de uppgifter som behandlas av Facebook kan göras gällande direkt hos Facebook. Om du gör gällande rättigheter hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dessa till Facebook.

Dataöverföringen till USA sker på grundval av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum och https://sv-se.facebook.com/help/566994660333381.

Fler uppgifter finns i Facebooks integritetspolicy: https://sv-se.facebook.com/about/privacy/.

Företaget har en certifiering enligt “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är en överenskommelse mellan Europeiska unionen och USA som ska säkerställa att europeiska dataskyddsstandarder upprätthålls vid databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Mer information finns på leverantörens webbplats: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Uppdragsbehandling

Vi har ingått ett avtal om uppdragsbehandling (AVV) för användningen av ovan nämnda tjänst. Detta är ett av dataskyddsrättsligt föreskrivet avtal som säkerställer att denna tjänst endast behandlar personuppgifter från våra webbplatsbesökare enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Facebook Custom Audiences

Vi använder Facebook Custom Audiences. Leverantör av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

När du besöker eller använder våra webbplatser och appar, använder våra kostnadsfria eller betalbara erbjudanden, överför data till oss eller interagerar med Facebook-innehåll från vårt företag samlar vi in dina personuppgifter. Om du har gett oss samtycke till användning av Facebook Custom Audiences kommer vi att överföra dessa uppgifter till Facebook, som kan visa dig motsvarande reklammeddelanden. Vidare kan målgrupper definieras med dina uppgifter (Lookalike Audiences).

Facebook behandlar dessa uppgifter som vår uppdragstagare. Detaljer finns i Facebooks användarvillkor: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Användningen av denna tjänst sker på grundval av ditt samtycke enligt art. 6.1(a) GDPR och § 25.1 TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

Dataöverföringen till USA sker på grundval av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience och https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Företaget har en certifiering enligt “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är en överenskommelse mellan Europeiska unionen och USA som ska säkerställa att europeiska dataskyddsstandarder upprätthålls vid databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Mer information finns på leverantörens webbplats: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

8. Plugins och verktyg

Google Maps

Denna sida använder karttjänsten Google Maps. Leverantör är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Operatören av denna sida har ingen påverkan på denna dataöverföring. Om Google Maps är aktiverat kan Google använda Google Fonts för att visa teckensnitt enhetligt. När du öppnar Google Maps laddar din webbläsare de nödvändiga webbtypsnitten i din webbläsares cacheminne för att visa texter och teckensnitt korrekt.

Användningen av Google Maps sker i intresset av en attraktiv presentation av våra online-erbjudanden och för att underlätta att hitta de platser som vi anger på webbplatsen. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6.1(f) GDPR. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1(a) GDPR och § 25.1 TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller åtkomst till användarens enhet (t.ex. device fingerprinting) enligt TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

Dataöverföringen till USA sker på grundval av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ och https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Fler uppgifter finns i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Företaget har en certifiering enligt “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF är en överenskommelse mellan Europeiska unionen och USA som ska säkerställa att europeiska dataskyddsstandarder upprätthålls vid databehandling i USA. Varje företag som är certifierat enligt DPF förbinder sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Mer information finns på leverantörens webbplats: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Wordfence

Vi har integrerat Wordfence på denna webbplats. Leverantör är Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (hädanefter “Wordfence”).

Wordfence används för att skydda vår webbplats mot oönskade åtkomster eller skadliga cyberattacker. För detta ändamål upprättar vår webbplats en permanent anslutning till Wordfences servrar så att Wordfence kan jämföra sina databaser med de åtkomster som görs på vår webbplats och vid behov blockera dem.

Användningen av Wordfence sker på grundval av art. 6.1(f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att skydda sin webbplats mot cyberattacker på ett så effektivt sätt som möjligt. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6.1(a) GDPR och § 25.1 TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller åtkomst till användarens enhet (t.ex. device fingerprinting) enligt TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

Dataöverföringen till USA sker på grundval av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Uppdragsbehandling

Vi har ingått ett avtal om uppdragsbehandling (AVV) för användningen av ovan nämnda tjänst. Detta är ett av dataskyddsrättsligt föreskrivet avtal som säkerställer att denna tjänst endast behandlar personuppgifter från våra webbplatsbesökare enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Följ oss på Facebook

Här hittar du alla de senaste nyheterna om WiksMobler och får spännande inblickar i vårt produktsortiment.

Onze passie zijn onze klanten. Bij ons krijg je hulp bij het inrichten van je huis. We kijken ernaar uit je te verwelkomen in Hammerdal. 

Unsere Leidenschaft sind unsere Kunden. Wir helfen Ihnen Ihr Zuhause zu dekorieren und einzurichten. Wir freuen uns darauf, Sie in Hammerdal begrüßen zu dürfen!

Logotyp från "Wiks möbler" vit

Vår passion är våra kunder. Hos oss får du hjälp att inreda och möblera ditt hem. Vi ser fram emot att välkomna dig till Hammerdal.