Volg ons op sociale media

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring hieronder.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens van de beheerder kunt u vinden in het gedeelte “Informatie over de verantwoordelijke partij” in deze privacyverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Bovendien heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Voor deze en andere vragen over gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen.

Analysetools en tools van derden

Bij een bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in de volgende privacyverklaring.

2. Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

LOOPIA

De provider is Loopia AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13 Västerås (hierna Loopia). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Loopia verschillende logbestanden inclusief uw IP-adressen. Details vindt u in de privacyverklaring van Loopia: https://www.loopia.se/omloopia/dataskydd/.

Het gebruik van Loopia is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub f GDPR. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij een zo betrouwbaar mogelijke weergave van onze website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) omvat in de zin van TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een wettelijk vereiste overeenkomst die ervoor zorgt dat deze dienst de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR verwerkt.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking op deze website is:

Wiks möbler AB
Edevägen 9
833 41 Hammerdal

Telefoon: +46 (0) 644 711 54
E-mail: info@wiksmobler.se

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, etc.).

Bewaartermijn

Tenzij in deze privacyverklaring een specifiekere bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de gegevensverwerking vervalt. Als u een gerechtvaardigd verzoek om verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaarplichten); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslagen voor gegevensverwerking op deze website

Indien u heeft ingestemd met de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 sub a GDPR respectievelijk art. 9 lid 2 sub a GDPR, indien bijzondere categorieën van gegevens volgens art. 9 lid 1 GDPR worden verwerkt. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van art. 49 lid 1 sub a GDPR. Indien u heeft ingestemd met de opslag van cookies of toegang tot informatie op uw apparaat (bijv. via device fingerprinting), vindt de gegevensverwerking daarnaast plaats op basis van § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 sub b GDPR. Bovendien verwerken wij uw gegevens indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van art. 6 lid 1 sub c GDPR. De gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 sub f GDPR. Over de relevante rechtsgrondslagen in elk individueel geval wordt in de volgende paragrafen van deze privacyverklaring geïnformeerd.

Gegevensbeschermingsfunctionaris

Wij hebben een gegevensbeschermingsfunctionaris benoemd.

Wiks möbler AB
Edevägen 9
833 41 Hammerdal

Telefoon: +46 (0) 644 711 54
E-mail: info@wiksmobler.se

Informatie over de doorgifte van gegevens naar niet-veilige derde landen en de doorgifte aan Amerikaanse bedrijven die niet DPF-gecertificeerd zijn

Wij gebruiken onder andere tools van bedrijven gevestigd in derde landen die niet veilig zijn volgens de gegevensbeschermingswetgeving, evenals Amerikaanse tools waarvan de aanbieders niet zijn gecertificeerd onder het EU-US Data Privacy Framework (DPF). Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens naar deze landen worden overgedragen en daar worden verwerkt. Wij wijzen erop dat in derde landen die niet veilig zijn volgens de gegevensbeschermingswetgeving geen gegevensbeschermingsniveau kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU.

Wij wijzen erop dat de VS als een veilig derde land in principe een gegevensbeschermingsniveau vergelijkbaar met dat van de EU hebben. Gegevensoverdracht naar de VS is daarom toegestaan als de ontvanger een certificering onder het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF) heeft of over passende aanvullende garanties beschikt. Informatie over overdrachten naar derde landen, inclusief de gegevensontvangers, vindt u in deze privacyverklaring.

Ontvangers van persoonsgegevens

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten werken wij samen met verschillende externe partijen. Het kan hierbij nodig zijn om persoonsgegevens aan deze externe partijen door te geven. Wij geven alleen persoonsgegevens door aan externe partijen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, als wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen (bijv. doorgifte van gegevens aan belastingautoriteiten), als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de doorgifte volgens art. 6 lid 1 sub f GDPR of als een andere rechtsgrondslag de gegevensdoorgifte toestaat. Bij het gebruik van verwerkers geven wij persoonsgegevens van onze klanten alleen door op basis van een geldige gegevensverwerkingsovereenkomst. In het geval van gezamenlijke verwerking wordt een overeenkomst voor gezamenlijke verwerking gesloten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingshandelingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de tot het moment van intrekking uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

Recht van bezwaar tegen gegevensverzameling in specifieke gevallen en tegen directe reclame (art. 21 GDPR)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 LID 1 SUB E OF F GDPR, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RELEVANTE RECHTSGRONDSLAG WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, VINDT U IN DEZE PRIVACYVERKLARING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OVERSCHRIJDEN OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE INSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 1 GDPR).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS DAARNA NIET MEER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 2 GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van inbreuken op de GDPR hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Dit recht op klacht doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

Informatie, correctie en verwijdering

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor deze en andere vragen over persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen.

Recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Voor deze kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking geldt in de volgende gevallen:

 

    • Indien u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Gedurende de verificatie heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

    • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u in plaats van verwijdering beperking van de gegevensverwerking vragen.

    • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, heeft u het recht om in plaats van verwijdering beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

    • Indien u bezwaar heeft gemaakt volgens art. 21 lid 1 GDPR, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen met uw toestemming worden verwerkt of voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u aan ons als sitebeheerder stuurt, gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” naar “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetsites gebruiken zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine gegevenspakketten en richten geen schade aan op uw apparaat. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat uw webbrowser ze automatisch verwijdert.

Cookies kunnen afkomstig zijn van ons (first-party cookies) of van derden (third-party cookies). Third-party cookies maken de integratie mogelijk van bepaalde diensten van derden binnen websites (bijv. cookies voor de afhandeling van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagentjefunctie of de weergave van video’s). Andere cookies kunnen worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of voor reclamedoeleinden.

Cookies die nodig zijn voor de elektronische communicatie, voor het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. de winkelwagentjefunctie) of voor de optimalisatie van de website (bijv. cookies voor de meting van het webpubliek) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 sub f GDPR, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming is gevraagd voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 sub a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, vindt u in deze privacyverklaring.

Toestemming met Borlabs Cookie

Onze website maakt gebruik van de toestemmings-technologie van Borlabs Cookie om uw toestemming voor de opslag van bepaalde cookies in uw browser of voor het gebruik van bepaalde technologieën te verkrijgen en deze toestemming in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving te documenteren. De aanbieder van deze technologie is Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (hierna Borlabs).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een Borlabs-cookie in uw browser opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemmingen of de intrekking van deze toestemmingen worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de aanbieder van Borlabs Cookie.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons vraagt deze te verwijderen of totdat u de Borlabs-cookie zelf verwijdert of totdat het doel voor de gegevensopslag vervalt. Dwingende wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Details over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie vindt u onder https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Het gebruik van de toestemmings-technologie van Borlabs Cookie vindt plaats om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 sub c GDPR.

Contactformulier

Wanneer u ons via een contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar opgegeven contactgegevens door ons opgeslagen voor de behandeling van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub b GDPR, indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 sub f GDPR) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a GDPR) indien deze is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooiing van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw verzoek inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt voor de afhandeling van uw verzoek. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub b GDPR, indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 sub f GDPR) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a GDPR) indien deze is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De door u aan ons via contactverzoeken verstrekte gegevens blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooiing van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. Sociale media

Facebook

Op deze website zijn elementen van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. De verzamelde gegevens worden volgens Facebook ook overgedragen aan de VS en andere derde landen.

Een overzicht van de Facebook Social Media-elementen vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=nl_NL.

Wanneer het Social Media-element actief is, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw apparaat en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres deze website heeft bezocht. Wanneer u de Facebook “Like-knop” aanklikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik daarvan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation.

Indien toestemming is gevraagd, vindt het gebruik van de bovengenoemde dienst plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a GDPR en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien er geen toestemming is gevraagd, vindt het gebruik van de dienst plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

Indien persoonsgegevens worden verzameld op onze website en doorgestuurd naar Facebook met behulp van het hier beschreven tool, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 GDPR). Het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgebied beperkt zich tot de verzameling van de gegevens en hun doorgifte naar Facebook. De verdere verwerking door Facebook valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die ons gezamenlijk toekomen zijn vastgelegd in een overeenkomst voor gezamenlijke verwerking. De tekst van de overeenkomst vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van privacy-informatie bij gebruik van het Facebook-tool en voor de veilige implementatie van het tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten. Rechten van betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens kunnen rechtstreeks bij Facebook worden ingediend. Indien u uw rechten bij ons uitoefent, zijn wij verplicht deze door te sturen naar Facebook.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de EU-commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://nl-nl.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die de naleving van Europese gegevensbeschermingsnormen bij gegevensverwerkingen in de VS moet waarborgen. Elk bedrijf dat is gecertificeerd volgens het DPF, verplicht zich tot naleving van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover vindt u bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

6. Analysetools en advertenties

Google Tag Manager

Wij gebruiken Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistiektools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het dient alleen voor het beheer en de weergave van de via Google Tag Manager geïntegreerde tools. Google Tag Manager verzamelt echter uw IP-adres, dat ook kan worden overgedragen aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van Google Tag Manager is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub f GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) omvat in de zin van TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die de naleving van Europese gegevensbeschermingsnormen bij gegevensverwerkingen in de VS moet waarborgen. Elk bedrijf dat is gecertificeerd volgens het DPF, verplicht zich tot naleving van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover vindt u bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De websitebeheerder ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaven, de tijd die op de pagina wordt doorgebracht, de gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevoegd in een gebruikers-ID en toegewezen aan het betreffende apparaat van de websitebezoeker.

Daarnaast kunnen we met Google Analytics onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken opnemen. Verder gebruikt Google Analytics verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde gegevenssets aan te vullen en maakt het gebruik van machine learning-technologieën voor de data-analyse.

Google Analytics gebruikt technologieën die herkenning van de gebruiker mogelijk maken met als doel de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt meestal overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de EU-commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die de naleving van Europese gegevensbeschermingsnormen bij gegevensverwerkingen in de VS moet waarborgen. Elk bedrijf dat is gecertificeerd volgens het DPF, verplicht zich tot naleving van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover vindt u bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

IP-anonimisering

De IP-anonimisering van Google Analytics is geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Europese Economische Ruimte ingekort voordat deze naar de VS wordt overgedragen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten aan de websitebeheerder te verlenen. Het door uw browser in het kader van Google Analytics overgedragen IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten en voldoen volledig aan de strikte voorschriften van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

WP Statistics

Deze website maakt gebruik van het analysetool WP Statistics om bezoekersstatistieken te analyseren. De aanbieder is Veronalabs, Tatari 64, 10134, Tallinn, Estland (https://veronalabs.com).

Met WP Statistics kunnen we het gebruik van onze website analyseren. WP Statistics verzamelt onder andere logbestanden (IP-adres, referrer, gebruikte browsers, herkomst van de gebruiker, gebruikte zoekmachine) en acties die de websitebezoekers op de pagina hebben uitgevoerd (bijv. klikken en weergaven).

De met WP Statistics verzamelde gegevens worden uitsluitend op onze eigen server opgeslagen.

Het gebruik van dit analysetool is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub f GDPR. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel ons webaanbod als onze advertenties te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) omvat in de zin van TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP-anonimisering

Wij gebruiken WP Statistics met geanonimiseerde IP-adressen. Uw IP-adres wordt hierbij ingekort, zodat deze niet meer direct aan u kan worden gekoppeld.

Google Optimize

Wij hebben Google Optimize op deze website geïntegreerd. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna Google Optimize).

Google Optimize stelt ons in staat om onze website te optimaliseren door tests (A/B-testing) en personalisaties van de website uit te voeren. Hiervoor verwerkt Google Optimize het IP-adres van de websitebezoekers. De verzamelde persoonsgegevens kunnen vervolgens worden verwerkt door andere analysetools.

Het gebruik van Google Optimize is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub f GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een optimale vormgeving van zijn online aanwezigheid. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijv. voor device fingerprinting) omvat in de zin van TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer details vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de EU-commissie. Details vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die de naleving van Europese gegevensbeschermingsnormen bij gegevensverwerkingen in de VS moet waarborgen. Elk bedrijf dat is gecertificeerd volgens het DPF, verplicht zich tot naleving van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover vindt u bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een wettelijk vereiste overeenkomst die ervoor zorgt dat deze dienst de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR verwerkt.

Google Ads

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert in Google (keyword targeting). Verder kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de gebruikersgegevens die bij Google beschikbaar zijn (bijv. locatiegegevens en interesses) (doelgroep targeting). Wij als websitebeheerder kunnen deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomende klikken.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de EU-commissie. Details vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die de naleving van Europese gegevensbeschermingsnormen bij gegevensverwerkingen in de VS moet waarborgen. Elk bedrijf dat is gecertificeerd volgens het DPF, verplicht zich tot naleving van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover vindt u bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google Ads Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads Remarketing kunnen wij personen die met ons online aanbod hebben interactie gehad indelen in bepaalde doelgroepen, om hen vervolgens gerichte reclame binnen het Google advertentienetwerk te tonen (remarketing of retargeting).

Daarnaast kunnen de met Google Ads Remarketing gemaakte doelgroepen worden gekoppeld aan de apparaatoverschrijdende functies van Google. Op deze manier kunnen gerichte, gepersonaliseerde advertenties, die afhankelijk van uw eerdere gebruiks- en surfgedrag op een apparaat (bijv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast, ook op een ander apparaat (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.

Indien u een Google-account heeft, kunt u zich verzetten tegen gepersonaliseerde reclame via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 sub a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie en de privacybepalingen vindt u in de privacyverklaring van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

Doelgroepvorming met klantenvergelijking

Voor doelgroepvorming gebruiken wij onder andere de klantenvergelijking van Google Ads Remarketing. Daarbij dragen wij bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadressen) uit onze klantlijsten over aan Google. Indien de betreffende klanten Google-gebruikers zijn en ingelogd zijn op hun Google-account, worden ze binnen het Google-netwerk (bijv. op YouTube, Gmail of in de zoekmachine) gerichte reclameboodschappen te zien gekregen.

U kunt zich verzetten tegen deze vorm van doelgroepvorming via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Meta-Pixel (voorheen Facebook Pixel)

Deze website maakt gebruik van de bezoekersactiepixel van Facebook voor conversiemeting. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Met behulp van de Meta-Pixel is het mogelijk om het gedrag van pagina-bezoekers te volgen nadat ze door een klik op een Facebook-advertentie naar de website van de aanbieder zijn doorgestuurd. Hierdoor kunnen de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden worden geanalyseerd en toekomstige advertentiecampagnes worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Meta opgeslagen en verwerkt, zodat een koppeling aan het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Meta de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met de gegevensgebruiksrichtlijn van Facebook. Hierdoor kan Meta advertenties weergeven op Facebook-pagina’s en buiten Facebook. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als sitebeheerder niet worden beïnvloed.

Indien toestemming is gevraagd, vindt het gebruik van de bovengenoemde dienst plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a GDPR en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien er geen toestemming is gevraagd, vindt het gebruik van de dienst plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een zo effectief mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de EU-commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://nl-nl.facebook.com/help/566994660333381.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten die de naleving van Europese gegevensbeschermingsnormen bij gegevensverwerkingen in de VS moet waarborgen. Elk bedrijf dat is gecertificeerd volgens het DPF, verplicht zich tot naleving van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover vindt u bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

In de privacy-instellingen van advertenties op Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://www.facebook.com/help/568137493302217.

U kunt ook de remarketingfunctie “Custom Audiences” in het gedeelte Instellingen voor advertenties uitschakelen onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u ingelogd zijn op Facebook.

Indien u geen Facebook-account heeft, kunt u op basis van het gebruik van advertenties van Facebook door het Europees Interactief Digitale Reclame Alliantie uitschakelen via de website: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

7. Plugins en tools

YouTube met verbeterde gegevensbeschermingsmodus

Deze website bevat video’s van YouTube. De websitebeheerder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de verbeterde gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De verbeterde gegevensbeschermingsmodus sluit echter niet uit dat gegevensoverdracht naar YouTube-partners plaatsvindt. Zo maakt YouTube ongeacht of u een video bekijkt verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hierbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u YouTube in staat stellen uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. device fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraude te voorkomen.

Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingshandelingen worden geactiveerd, waar wij geen invloed op hebben.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f GDPR. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) omvat in de zin van TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacyverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Web Fonts (lokale hosting)

Deze website maakt gebruik van zogenaamde Web Fonts die door Google worden aangeboden voor een uniforme weergave van lettertypen. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u hier: https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f GDPR. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) omvat in de zin van TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de EU-commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google reCAPTCHA

Wij maken gebruik van “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met reCAPTCHA moet worden gecontroleerd of de gegevensinvoer op deze website (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma gebeurt. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, de tijd dat de bezoeker op de website verblijft of muisbewegingen van de gebruiker). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses verlopen volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat een analyse plaatsvindt.

Het gebruik van reCAPTCHA is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub f GDPR. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de bescherming van zijn webaanbiedingen tegen misbruik door geautomatiseerde spionagesystemen en tegen spam. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) omvat in de zin van TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google vindt u onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://www.google.com/recaptcha/about/.

Följ oss på Facebook

Här hittar du alla de senaste nyheterna om WiksMobler och får spännande inblickar i vårt produktsortiment.

Onze passie zijn onze klanten. Bij ons krijg je hulp bij het inrichten van je huis. We kijken ernaar uit je te verwelkomen in Hammerdal. 

Unsere Leidenschaft sind unsere Kunden. Wir helfen Ihnen Ihr Zuhause zu dekorieren und einzurichten. Wir freuen uns darauf, Sie in Hammerdal begrüßen zu dürfen!

Logotyp från "Wiks möbler" vit

Vår passion är våra kunder. Hos oss får du hjälp att inreda och möblera ditt hem. Vi ser fram emot att välkomna dig till Hammerdal.